„Keressük a legszebb Terrán tetőket!” nyereményjáték

 

A játék szervezője, lebonyolítója

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. (7754 – Bóly, Tompa Mihály u. 10.), továbbiakban: Szervező

A játékban résztvevő személyek

Bárki részt vehet, aki elmúlt 16 éves és Terrán tetőfedéssel rendelkezik.
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Játék időtartama

A Játék 2020.05.14. napjától határozatlan ideig, annak visszavonásáig tart.

A Játék menete

A játékosok a Terrán Tetőcserép Facebook oldalán a nyereményjáték posztja alatt hozzászólásban #énisterránvagyok hashtaggel tudják feltölteni a Terrán tetővel fedett házukról készült képet. Ezek a képek a minőségi ellenőrzést követően felkerülnek egy albumba, a Terrántető Facebook oldalára, melyet bárki megtekinthet.

A képek alapján a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft lehetőséget kap, hogy felkeresse a tulajdonosokat, és számukra felkínálja a lehetőséget, hogy bekerüljenek a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft referenciái közé és egy profi fotós készítsen képeket a házról, amit a nyertes természetesen meg is kap. Akik ebbe beleegyeznek, azok számára Terrán ajándékcsomagot adnak a szervezők.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint a Szervező cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok alkalmazottai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

Játékkal kapcsolatos információkról érdeklődhet a 0669/569-950-as telefonszámon vagy e-mail címen.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a szabályzaton a későbbiekben módosítást eszközöljön.

Adatkezelő elérhetősége

7754 – Bóly, Tompa Mihály u. 10.

A résztvevők köre

Az adatkezelés a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.. „Keressük a legszebb Terrán tetőket!” nyereményjátékán a résztvevők megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbiakban: Info tv.) 5. § a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

A résztvevők részéről önkéntesen megadott adatok: név, képi anyag

Az adatkezelés célja

A résztvevő önkéntes döntése alapján megadott adat kezelésének célja a nyereményjátékokon való részvétel biztosítása.
A résztvevő jelen Részvételi és játékszabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott neve, az iktatás során történő kiválasztás alapján elért nyeremény ténye a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. honlapján feltüntetésre kerüljön.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Az adatkezelés időtartama

A megadott adatok a Terrán Tetőcserép Facebook oldalán határozatlan ideig megtalálhatóak lesznek.

Az adatfeldolgozás

A Szervező adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adattovábbítás lehetősége

Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé. A résztvevők jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan.

Személyes adataik kezeléséről a résztvevők az adatkezelőtől bármikor, a címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az elektronikus levél tárgy rovatában a „Terránnal tavasszal nyerhet” jeligét kell feltüntetni.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a résztvevő adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra, kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a résztvevő adatait. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő az Info tv. 15. § (4) bekezdése szerint a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül köteles válaszolni. A kezelt adatok törlésével kapcsolatban a jelen szabályzatban foglaltak az irányadók.

A jogérvényesítési lehetőségek

A résztvevő jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv. valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az az Adatvédelmi Hatóság segítségét is (1125, Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshető az adatkezelő a e-mail címen.