Jelen ÁSZF 2018. március 1. napjától visszavonásig hatályos, és egyúttal a 2017. április 1-től érvényben lévő ÁSZF hatályát veszti.

Cégünk, a Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, az első magyar betoncserép gyártó vállalat (1920). Termékeink minősége megfelel a Magyar Szabványnak. A magyar tulajdonú, hazai tetőrendszerre családunk harmadik generációja nyújt Önnek garanciát.
A cégünk által gyártott beton tetőcseréprendszer elemeit kizárólag szerződött viszonteladói partnereinken (továbbiakban: Forgalmazó) keresztül értékesítjük, kivéve az egyes termékek pótlását, amely esetben az egyes Vevőket közvetlenül is kiszolgáljuk (közvetlen vevői értékesítés).
A Vevők a Forgalmazóval kerülnek közvetlenül jogviszonyba, kivéve a termékpótlásokat. Cégünk a termékek Vevőivel a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint, mint a megrendelés címzettjeivel kerül kapcsolatba, kivéve a pótlás érdekében történő közvetlen vevői értékesítést.
A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevőkkel történő megismertetése a Forgalmazó feladata és kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a Forgalmazók cégünkkel szemben felelősséggel tartoznak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a Renova termékcsalád kivételével), valamennyi, cégünk által gyártott és forgalmazott termék értékesítésére vonatkozik, függetlenül a Forgalmazó személyétől.
Kérjük, hogy az alábbiakat megrendelés előtt olvassa el, mert cégünk kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja a tetőcseréprendszer egyes elemeinek értékesítését és a Vevők, mint címzettek részére történő leszállítását.

1. A Terrán Kft. díjmentes szolgáltatásai a következők:
a. / szaktanácsadás,
b. / megközelítő anyagszükséglet-számítás, kizárólag tájékoztató jelleggel, felelősségvállalás nélkül
c. / a megvásárolt termékek építési helyszínre szállítása és lerakodása (a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint),
d. / országos szervizhálózat fenntartása és működtetése.

2. A szerződés létrejötte
2.1. A szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint, a mindenkor érvényes és hatályos árak alapulvételével jön létre. A Vevő kitölti és leadja a Forgalmazó részére a termékeinkre vonatkozó megrendelését, majd a Forgalmazó eljuttatja cégünkhöz a megrendelését, mely alapján cégünk és a Forgalmazó között a szerződés a Forgalmazó megrendelésének visszaigazolásával jön létre.
2.2. Telephelyeinken történő, elsősorban pótlást szolgáló vásárlás esetén a szerződés ráutaló magatartással a Vevő által cégünk részére adott megrendelés leadásával és a vételár megfizetésével jön létre.

3. Megrendelések
3.1. A Forgalmazó a megrendelést kizárólag cégünk webshop.terranteto.hu webáruházán keresztül adhatja le.
3.2. A megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy mely terméktípusból, milyen színben, hány darabot kíván vásárolni a Forgalmazó, illetve a Vevő, valamint közölnie kell a pontos szállítási és értesítési címet, a Vevő telefonszámát.
3.3. Amennyiben a pótkocsis szerelvény a szállítási címre nem tud behajtani, úgy a megrendelésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a Vevő (címzett) az árut a gépjárműszerelvény vontatóján kéri kiszállítani.
3.4. Amennyiben a Vevő (címzett) pontos szállítási címet nem tud megadni, úgy köteles utcát és házszámokat is tartalmazó részletes leírást, ill. rajzot mellékelni a megrendeléshez, melyen a szállítási címet egyértelműen be kell jelölnie.
3.5. Megrendeléskor kérjük közölni a kért szállítási időpontot, amelyet a Gyártó szállítási részlege külön egyeztet a Forgalmazóval, vagy közvetlenül a Vevővel (címzettel).
3.6. A legkisebb megrendelhető mennyiség az alábbi, melyeket kérünk a megrendelésnél figyelembe venni:
a.) alapcserépnél az árjegyzékben feltüntetett raklap mennyiség egyhatod része,
b.) kúpcserepek rendelésénél a megrendelt mennyiségnek 4-gyel oszthatónak kell lennie (max. 128 db/raklap).
3.7. A rendelés visszaigazolása e-mailben történik.
3.8. A megrendelés visszaigazolásával közöljük a szállítás előrelátható időpontját és a megrendelt áru ellenértékét. A Forgalmazó és a Vevő (címzett) a megrendelés megküldésével tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásban szereplő időpont cégünkre nem kötelező érvényű, azok kizárólag a teljesítés várható időpontjára vonatkozó tájékoztató adatoknak minősülnek.
3.9. A visszaigazoláskor megadott időpont utáni teljesítés esetén, azzal összefüggésben a Terrán Kft. semminemű felelősséget nem vállal, ezzel összefüggésben cégünkkel szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető.
3.10. A szállítás tényleges időpontjáról 1–4 munkanappal a kiszállítást megelőzően telefonon vagy SMS-ben értesítjük a Forgalmazó megrendelésén Vevőként vagy címzettként megjelölt személyt.
3.11. A Terrán termékek csak és kizárólag cégünk előzetes írásbeli hozzájárulásával szállíthatóak külföldre.

4. Árak
4.1. A mindenkor hatályos és érvényes árlistán szereplő eladási árak az ország egész területére és valamennyi megrendelésre érvényesek az új árlista hatálybalépéséig.
4.2. Új árlista kibocsátása esetén az abban szereplő nettó árak a cégünkhöz még be nem érkezett megrendelésekre vonatkoznak, a már beérkezett megrendelésekre a megrendelés beérkezésekor hatályos árlista nettó árai az irányadóak.
4.3.1. A hatályos árlista árai tartalmazzák a termékeknek a Vevőhöz (szállítási címre) történő egyszeri szállítás és lerakodás költségét is, 4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén.
4.3.2. Az árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános Logisztikai Díjat, melyet minden esetben a vételár megfizetésével egyidejűleg külön kell megfizetni. Ez a díj a mindenkor érvényes árlistán külön feltüntetésre kerül.
4.3.3. Az Általános Logisztikai Díj többek között tartalmazza a raklap betéti díját, melyet az ÁSZF 6. pontja szerint áll módunkban visszatéríteni.
4.3.4. A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek mértékét a mindenkor hatályos árlista ugyancsak
tartalmazza.
4.4. Amennyiben a termék Vevője az általa a Forgalmazótól megrendelt árut maga szállítja el, szállítási költségtérítésre nem jogosult.
4.5. Cégünk vállalja, hogy a megmaradt fél-, illetve egész raklap, sértetlen állapotú alapcserepet-, valamint beton-, fém- és műanyag kiegészítő termékeket a cégünktől történt vásárlástól számított 6 hónapon belül a Forgalmazó által, vagy a Vevő által közvetlenül cégünk telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós) eredeti csomagolásban történő visszaszállítása és az eredeti szállítólevél bemutatása esetén – az eredeti vételárat a nettó listaárból számolt 20%-os kezelési költséggel csökkenttett áron – visszavásároljuk a Forgalmazótól.
4.6. Az egyedi igények alapján gyártott vagy beszerzett termékek esetében visszavásárlásra nincs lehetőség.

5. Szállítás
5.1. A Terrán Kft. a szállítást 40 tonna össztömegű pótkocsis járműszerelvényekkel végzi.
5.2. A kiszállítás során a termék átadásakor a Vevőt (címzettet) a Forgalmazó képviselőjének kell tekinteni.
5.3. Amennyiben az építési helyszín behajtási engedélyhez kötött övezetben található, a behajtási engedély beszerzése a Vevő feladata.
5.4. A házhoz szállítás és a telken belüli talajra történő lerakodás csak olyan szilárd útburkolaton lehetséges, mely pótkocsis járműszerelvény közlekedésére is alkalmas, illetve lehetővé teszi a cserép biztonságos, törésmentes elhelyezését.
5.5. Ha a megadott szállítási cím 40 t össztömegű pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve a biztonságos lerakodásra alkalmatlan, vagy a behajtási engedély legkésőbb a tervezett behajtás megkezdése előtt nem kerül a fuvarozást végző részére átadásra, úgy a Forgalmazó akár a Vevő útján is köteles más lerakodóhelyről saját költségére gondoskodni, és az ezzel kapcsolatban felmerült szállítási többletköltségeket cégünk részére megtéríteni.
5.6. Ha a teljesítés a fent részletezett feltételek hiánya miatt meghiúsul, az újbóli kiszállítást csak a Forgalmazó költségére ismételjük meg, melyet ő jogosult Vevőjére áthárítani. Ez esetben a Forgalmazónak az újbóli kiszállítási költséget előzetesen (a szállítás megkezdése előtt) meg kell fizetnie cégünk részére.
5.7. Amennyiben a Forgalmazó a jelen ÁSZF 3.3. pontjában írt kötelezettsége ellenére nem jelzi a Vevő gépjárművontatóra történő rakodási igényét, akkor az ebből eredő pluszköltség a Forgalmazót terheli.
5.8. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő (címzett), vagy képviselője a szállítólevelet a szállítás megtörténtekor aláírja.
5.9. A szállításkor az áru átvételekor a Vevőnek (címzettnek), vagy képviselőjének a helyszínen jelen kell lennie, melyről a Forgalmazó köteles gondoskodni. Amennyiben a Vevő (címzett) nincs jelen az áru átvételekor és képviseletéről sem gondoskodott, úgy az a Forgalmazó és a Vevő kockázatát képezi. Ha a konkrét szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen – erre irányuló kötelezettsége ellenére – nem jelenik meg, és képviseletéről sem gondoskodott, a szerződésszerű teljesítést a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük.
5.10. A szállításból eredő esetleges töréskárt a Vevő (címzett) köteles a szállítólevélen feltüntetni, illetve ha az átvételnél sem Vevő, sem képviselője nincs jelen, az esetleges töréskárt a mellékelt Jótállási Adatlapon a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban bejelenteni. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
5.11. Amennyiben cégünk, a Terrán Kft. volt a fuvarozó, vagy a fuvaroztató, abban az esetben területi képviselőnk útján ellenőrizzük a töréskárt, és annak jogossága esetén azt kizárólag az eltört termékek pótlásával rendezzük, cégünknek árvisszatérítésre nincs módja.
5.12. A Vevő (címzett) köteles a törött darabokat a kárigény jogosságának megállapításáig megszámolható és ellenőrizhető állapotban a lerakás helyszínén megőrizni.
5.13. A Forgalmazó vagy a Vevő saját fuvareszközével, vagy általuk szervezett fuvarral történő elszállítás esetén az áru átadás-átvétele a cégünk telephelyén történik meg, ez esetben mindennemű töréskár a Forgalmazót, illetve az árut elszállító Vevőt terheli.

6. Csomagolás
6.1. A termékek szállítása a cserép típusával jelölt, zsugorfóliával védett, cégünk nevének monogramjával („M” vagy „T”) megjelölt raklapokon történik.
6.2. A Forgalmazó tudomásul veszi, hogy a raklapnak az árlistában feltüntetett, az Általános Logisztikai Díjba foglalt betéti díja van, melyet a termék árának kiegyenlítésével egyidejűleg kell megfizetnie cégünk részére. A Forgalmazó a Vevő által, számlával igazoltan nála vásárolt, sérülésmentes és újrahasználható raklapoknak a megrendelés helyére történő visszaszállításával és átvételével egyidejűleg köteles a Vevő részére a raklap betéti díját készpénzben visszatéríteni.
6.3. Cégünk minden partnerének kizárólag az általa, számlával igazoltan nálunk vásárolt termékekkel szállított, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok betéti díját téríti vissza.
Cégünk ezeket a raklapokat az alábbiak szerint gyűjti be:
• minimum 200 db raklap esetén a Forgalmazó előzetes írásbeli kérelmére saját költségünkön;
• 200 db-ot el nem érő raklap mennyiség esetén a Forgalmazó erre irányuló írásbeli kérelmére, legfeljebb évi két alkalommal.
Cégünk a raklapok begyűjtését követő elszámolás során a raklap betéti díját a vásárláskori számlán szereplő betéti díjak figyelembevételével téríti meg a Forgalmazó
részére.
6.4. Cégünk a Forgalmazó vagy a Vevő által cégünk bármely telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós) visszaszállított, számlával, szállítólevéllel igazoltan a Forgalmazó részére általunk szállított mennyiségű, egyedi jelölésű raklapot is átveszi, és azok betéti díját a Forgalmazó részére visszafizeti a vásárláskori számlán szereplő betéti díjak figyelembevételével.
6.5. A raklap kibontását különös gonddal kell elvégezni, mivel a zsugorfólia, illetve a pántszalagok elvágásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek, amiért cégünk nem vállal felelősséget.

7. Fizetési feltételek
7.1. Vevőnek az általa megrendelt tetőcserepek és kiegészítő elemek vételárát és az Általános Logisztikai Díjat a Forgalmazó felé kell kiegyenlítenie a Forgalmazóval történt megállapodás szerinti fizetéssel.
7.2. A Forgalmazók a Cégünkkel megkötött Forgalmazási keretszerződésben, illetve annak mellékleteiben meghatározottak szerint kötelesek megfizetni az általuk rendelt
termékek ellenértékét cégünk részére.
7.3. Fizetési késedelem esetén Cégünk a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese mértékű késedelmi kamatot számít fel a Forgalmazóval szemben, melyet a Forgalmazó a megrendelés cégünk részére történő megküldésével elfogad és tudomásul vesz.

8. Szavatosság, Garancia, Élethosszig tartó garancia
8.1. Rendeltetésszerű használat esetén a Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság garantálja a betontermékek mérethűségét, fagyállóságát, vízzáróságát.
8.2. A Terrán Kft. az általa gyártott illetve forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szerint szabályozott szavatossággal tartozik. A felhasználásra kerülő anyagok változása, a beton szilárdulása alatt lejátszódó folyamatok, valamint különféle környezeti és időjárási hatások miatt a betoncserép felületén színeltérések előfordulhatnak. Időleges felületi mészkivirágzás és a színeltérés nem tekinthető minőségi hiányosságnak, ezért erre a szavatosság nem terjed ki.
8.3. A 8.2. pont szerinti szavatosságon felül a gyártó a vásárlástól számított 50 év időtartamra garanciát vállal az általa gyártott, és a kiszállítás helyszínén első alkalommal felhelyezett tető alapcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, méretpontosságára.
8.4. A garancia nem terjed ki a színeltérésre, a mohásodásra, a műanyag- és a fém kiegészítőkre, illetve az elemi károk okozta hibákra, sérülésekre. A nem eredeti Terrán tartozékok beépítéséből, illetve a kivitelezési hibákra visszavezethető károk, hónyomás vagy más mechanikai igénybevétel miatti károsodások nem minősülnek garanciális hibának.
8.5. Cégünk, mint a termékek gyártója nem vállal felelősséget a nem rejtett hibájú, beépített termék kicserélésére és az ezzel kapcsolatos járulékos (pl. bontási és felrakási) költségek megtérítésére.
8.6. Garanciális jogosultság feltétele a kivitelezés időpontjában érvényes Terrán Alkalmazási útmutatóban foglaltaknak, a szakmai irányelveknek és szabványoknak megfelelő kivitelezés (általános feltétel). A tetőn való közlekedéshez megfelelően rögzített teherelosztó pallót, létrát stb. kell használni. A teherelosztó eszköz nélküli közlekedésből eredő töréskárokra a szavatosság és a garancia nem terjed ki. A cserepek vágását úgy kell elvégezni, hogy a keletkező szálló por ne szennyezze a többi cserepet. Az ebből eredő károkért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
8.7. A garanciális jogosultságok kezelése a vásárláskor kiállított – a magánszemély, cég, stb. nevére szóló számla, a szállítólevél és a Gyártó által kiállított garancialevél alapján történik. A garancialevél igénylésének módjáról a Forgalmazó tájékoztatni köteles a Vevőt. A garancialevelet a Gyártó állítja ki miután a Vásárló a Forgalmazótól kapott számla másolatát – a vásárlástól számított, legfeljebb hat hónapos jogvesztő határidőn belül – a Gyártó részére eljuttatja postai vagy elektronikus úton (7754 Bóly, Tompa u. 10., garancia@terranteto.hu, fax:06-69/569-951). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére. Amennyiben a vevő a garancialevél kiadására vonatkozó igényét a vásárlástól számított hat hónapon túl jelenttette be, a garancia érvényesítésére vonatkozó jogát elveszíti.
8.8. A Vevő garanciális igényét írásban köteles bejelenteni cégünk, mint Gyártó felé, mely bejelentéshez minden esetben csatolnia kell a vásárlásról szóló, a magánszemély, cég, stb. nevére kiállított számlát, a Vevő által a megrendeléskor megadott helyszínre történt leszállítást igazoló szállítólevelet és a garancialevelet, vagy azok másolatát. A számla és a garancialevél hiányában annak csatolásáig Cégünk nem köteles a bejelentés figyelembevételére.
8.9. A Gyártó élethosszig tartó, legalább azonban a vásárlástól számított 50 év időtartamra garanciát vállal az általa gyártott, és a szállítási címen első alkalommal felhelyezett cserepek vízzáróságára, fagyállóságára, méretpontosságára, feltéve, hogy a vásárló a Terrán tetőrendszer elemeként, azzal együttesen megvásárolta az Alkalmazási útmutatóban előírt mennyiségű rendszertartozékokat, és a szállítási címen a kivitelezést – ide értve a rendszertartozékok hiánytalan beépítését is – az Alkalmazási útmutatóban foglaltaknak, a szakmai irányelveknek és szabványoknak megfelelően a Gyártó honlapján ajánlott Terrán Tetőspecialista végezte el.
8.10. Az élethosszig tartó garancia keretében a Gyártó első sorban a hibás termék kijavítását – amennyiben az nem lehetséges kicserélését vállalja, mely esetben a kijavítás költsége, illetve a cseretermék és a helyszínre szállítás költsége a Gyártót terheli. A Gyártó garanciális vállalása nem terjed ki a cserével kapcsolatosan felmerülő munkadíj és más járulékos költség megtérítésének kötelezettségére.
8.11. Az élethosszig tartó garanciális igény érvényesítése esetén az igénylőnek az ÁSZF 8.7 és 8.8. pontjában meghatározottakon túl csatolnia kell a kivitelezést végző Terrán Tetőspecialista nyilatkozatát, mely szerint a tető megfelel az élethosszig tartó garancia többletfeltételeinek.

9. Késedelmes teljesítés, a Forgalmazó késedelme
9.1. Amennyiben a szállítás tervezett napján szállítási kötelezettségünknek bármely okból nem teszünk eleget, úgy a visszaigazolt szállítási határidő lejárati időpontjától számítva jogosultak vagyunk azt további 15 napon belül teljesíteni.
9.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan okok miatt a Cégünk ezen további 15 napon belül sem tud teljesíteni, jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni és kötelesek vagyunk ugyanezen időtartamon belül a Forgalmazónak az általa részünkre már megfizetett vételárat teljes összegben visszafizetni.
9.3. Elállás esetén Cégünk a vételár teljes összegű visszafizetésén túl sem kamatot, sem semminemű kártérítést nem fizet sem a Forgalmazónak, sem a Vevők részére, akik ilyen irányú igényükről a megrendelés megküldésével lemondanak.
9.4. A megrendelt és már leszállításra került termékeket – amennyiben téves mennyiség lett megrendelve – a Gyártó nem veszi vissza, annak ellenértékét a Forgalmazó köteles a számlán megjelölt időpontig kiegyenlíteni.
9.5. Termékcserére csak abban az esetben van lehetőség, ha az eredeti megrendelésen szereplő termékek a Gyártó hibájából kerültek tévesen leszállításra.
9.6. Amennyiben a Forgalmazó által leadott megrendelés kiszállítása azért hiúsul meg, mert a Forgalmazó vagy a Vevője/kedvezményezettje a megrendelt árut a megrendelés leadásának időpontjától számított 6 hónapon belül nem fogadja, a Gyártó a megrendelést törli a nyilvántartásából.
9.7. Amennyiben a 9.6. pontban rögzített esetben a Forgalmazó által leadott megrendelésre már előleg került megfizetésre, úgy a Gyártó napi 1000 Ft/raklap/nap+ÁFA összegű tárolási díjat jogosult felszámítani a Partner felé, mely összeg az erre irányuló számla kiegyenlítésének határideje időpontjában válik esedékessé. Ha a számított tárolási díj a már kifizetett előleg összegét eléri, úgy a Gyártó jogosult a rendelést törölni, és a terméket másnak értékesíteni.

10. Fogalmak
10.1. Cégünk: a Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7754 Bóly, Tompa M. u.10., cégjegyzékszáma:Cg.02-09-064553)
10.2. Értékesítési Keretszerződés: Forgalmazóinkkal kötött szerződés, amely az ezen Általános Szerződési Feltételektől való eltéréseket tartalmazza.
10.3. Vevő: A terméket a Forgalmazótól megvásárló magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy más önálló jogalany, aki a termékeink végső felhasználójának és a szállítás címzettjének minősül.
10.4. Forgalmazó: Cégünk kereskedő partnerei, akik Cégünk termékeit megvásárolják és azokkal kereskednek.
10.5. Általános Logisztikai Díj: az áruk megadott megrendelés szerinti kigyűjtése és összeválogatása (komissiózás ) költségeit, a csomagolási díjat, a raklap betétdíját, a biztonságos és sérülésmentes szállításhoz szükséges egyéb járulékos költségeket tartalmazza.
10.6. Terrán Tetőspecialista: A Terrán Kft. www.terranteto.hu honlapján feltüntetett, a Terrán Kft. által előírt feltételeknek megfelelő szakkivitelező.

11. Vegyes rendelkezések
11.1. Cégünk, mint a Terrán beton tetőcserepek és kiegészítőik gyártója a technikai változtatás jogát fenntartja, a változtatásokból eredően mindennemű kártérítési, vagy kártalanítási igényt kizárunk.
11.2. A Forgalmazó a megrendelés Cégünk részére történő megküldésével elismeri, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket a megrendelés benyújtása előtt megismerte, és tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadóak a Cégünkkel kötött szerződéses jogviszonyokban, kivéve amely kérdésekben a Forgalmazóval kötött külön szerződésben ettől eltérően rendelkeztünk.
11.3. Cégünk termékeinek tulajdonjoga azok ellenértékének kiegyenlítéséig Cégünket illeti meg.
11.4. A Forgalmazó a megrendelés megküldésével feljogosítja Cégünket arra, hogy a termékeink ellenértékének határidőre történő meg nem fizetése esetén, megfelelő póthatáridőt biztosító fizetési felszólítást követően a Forgalmazó által ki nem fizetett, de a Vevő által még be nem épített termékeinket bármikor saját telephelyünkre visszaszállítsuk. Forgalmazó/Vevő a megrendelés megküldésével kifejezetten feljogosítja Cégünket arra, hogy saját, ki nem fizetett termékeink visszaszállítása céljából a Forgalmazó/Vevő külön engedélye és hozzájárulása nélkül a Forgalmazó /Partner telephelyére, ingatlanába bemenjünk, és termékeinket felrakodjuk, majd onnan Forgal- mazó/Partner külön engedélye és hozzájárulása nélkül azokat elszállítsuk. A Forgalmazó köteles a megrendelésen a Vevőt írásban nyilatkoztatni arról, hogy amennyiben a termékek ellenértéke Cégünk részére nem kerül Forgalmazó által megfizetésre, úgy a Vevő feljogosítja Cégünket arra, hogy a szállítási címről a ki nem fizetett termékeinket bármikor elszállíthassuk és a szállítási címre az elszállítás érdekében bemenjünk, a termékeinket felrakodjuk, és azokat onnan elszállítsuk.
11.5. A jelen Általános Szerződési Feltételeknek az esetleges közvetítőkkel, viszonteladókkal, valamint a Vevőkkel történő megismertetése Forgalmazó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a Forgalmazót felelősség terheli. Ennek keretében a Forgalmazó köteles szerződő partnerei figyelmét külön is felhívni a raklapok begyűjtése és a raklapok betéti díjának visszafizetési rendjére.
11.6. Valamennyi megrendelés és szállítás a jelen Általános Szerződési Feltételben foglalt szabályok alkalmazásával történik, attól eltérni csak és kizárólag közös írásbeli
megállapodással lehet.
11.7. A Terrán Kft. ezúton külön tájékoztatja a Forgalmazót/Vevőt, hogy a jelen ÁSZF 8.7. és 8.11. pontjában meghatározott szerződési feltétel eltér a jogszabályoktól
és a szokásos gyakorlattól.
11.8. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.
11.9. Jelen ÁSZF 2018. március 1. napjától visszavonásig hatályos, és együttal a 2017. április 1-től érvényben lévő ÁSZF hatályát veszti.
11.10. A mindenkor hatályos és érvényes Általános Szerződési Feltételek szövege a www.terranteto.hu honlapunkon megtalálható.

Letöltöm PDF formátumban